Dorul după Dumnezeu în Sion

Studiul 11, Trimestrul 1, 9-15 Martie 2024

img rest_in_christ
Împărtășește această lecțiune
Download Pdf

Sabat după amiază, 9 Martie

Text de memorat:

Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu! Psalm 84:2


Este nevoie de rugăciune — de cea mai serioasă, arzătoare și chinuitoare rugăciune — o astfel de rugăciune ca cea înălțată de David când a exclamat: “Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule”. “Mi se topește sufletul de dor după legile Tale.” “Suspin după mântuirea ta.” “Sufletul meu suspină și tânjește după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu.” “Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale.” Acesta este spiritul rugăciunii luptătoare, asemenea celui de care a fost stăpânit psalmistul regal. 4M 534.2

Daniel s-a rugat lui Dumnezeu nu înălțându-se pe sine sau revendicând vreo virtute: “Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine”. Aceasta este ceea ce Iacov numește rugăciune eficientă și fierbinte. Despre Hristos este spus: “A ajuns într-un chin ca de moarte, și a început să Se roage și mai fierbinte”. În ce contrast față de această mijlocire din partea Maiestății cerului sunt rugăciunile slabe, fără tragere de inimă, care sunt înălțate către Dumnezeu! Mulți sunt mulțumiți cu o slujire a buzelor și puțini au o dorință sinceră, serioasă și afectuoasă după Dumnezeu. 4M 534.3

Duminică, 10 Martie

O zi care face mai mult decât o mie


Citește Psalmii 84:1-12. De ce tânjește psalmistul să locuiască la sanctuar? Cine se mai poate bucura de binecuvântările casei Domnului?

"O, de ce nu se ridică biserica lui Hristos și nu se îmbracă cu hainele ei frumoase? De ce nu strălucește ea? Marele motiv al unui creștinism atât de slab este că cei care pretind că cred în adevăr au o cunoaștere atât de mică a lui Hristos și o estimare atât de scăzută a ceea ce va fi El pentru ei și a ceea ce pot fi ei pentru El. Avem cele mai solemne și mai grele adevăruri încredințate vreodată muritorilor. Dacă cuvintele noastre, gândurile noastre, acțiunile noastre ar fi mai pure și mai elevate, mai în concordanță cu credința sfântă pe care o profesăm, am privi responsabilitățile noastre într-o lumină mult diferită. Cât de solemne, cât de sacre ar părea ele! Am avea un simț mai profund al obligațiilor noastre și ne-am face un scop constant din a ne desăvârși sfințenia în frica lui Dumnezeu. Lucrurile pământești, temporale, ar fi subordonate celor cerești și veșnice". PrT 16 august 1894, par. 1

"Când ne aflăm în necazuri, avem nevoie de harul lui Hristos pentru a ne susține. Puteți avea o încredere calmă și dulce în Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții. Vă puteți hrăni cu bogatele lui promisiuni. M-am rugat pentru voi în mod special în această dimineață, pentru ca sufletul vostru să aibă parte de un nou botez al Duhului Sfânt; să puteți ședea împreună cu Hristos în locurile cerești, aruncând toată grija voastră asupra Celui care are grijă de voi; ca Satana, cu ispitele lui, să nu vă despartă de dragostea lui Hristos Isus, Domnul vostru. 18LtMs, Lt 93, 1903, par. 7

"Ești unul dintre copiii mai mari ai lui Dumnezeu. Copiii tăi sunt copiii Lui mici. Soțul tău este preotul casei. Puteți să vă sprijiniți sufletul pe afecțiunea lui profundă. Dacă sunteți separați, vă puteți scrie unul altuia. Când îi scrieți, spuneți-i că mă rog pentru amândoi. Am primit pentru el asigurarea mângâietoare că Domnul va fi Ajutorul lui și îl va păzi prin puterea Sa. 'Binecuvântat este omul a cărui putere este în Tine, în inima căruia sunt căile lor'. 'Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut; Domnul va da har și slavă; niciun lucru bun nu va refuza de la cei care umblă drept. Doamne al oștirilor, binecuvântat este omul care se încrede în Tine'. [Psalmul 84:5, 11, 12.] Neprihănirea lui Hristos va merge înaintea lui, iar el va fi călăuzit de sus". 18LtMs, Lt 93, 1903, par. 8

Luni, 11 Martie

Rugăciuni pentru pacea Ierusalimului


Citește Psalmii 122:1-9. Care sunt sentimentele închinătorilor odată sosiți la Ierusalim? Ce speră să găsească la Ierusalim? Care este principala rugăciune a poporului?

"Miriam, sora lui Moise, cea care odată a condus femeile lui Israel cu timbale, spunând: "Cântați Domnului, căci El a triumfat cu glorie" [Exodul 15:21], copiii lui Israel timp de o mie cinci sute de ani au țesut în cântec experiența lor minunată. Ei au cântat marii psalmi ebraici cu aceeași reverență și devotament care l-au inspirat pe compozitorul melodiei sacre. Ei L-au înălțat pe Dumnezeu; au adus experiența lor în istorie și au înălțat lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Vizitele îngerilor la părinți și revelațiile Sale către profeți au fost toate aduse în cântecele lor, celebrând măreția, puterea și lucrările minunate ale lui Iehova. La sunetul trâmbiței de semnal și la muzica țambalelor, vocile de laudă și de mulțumire au venit din mii de glasuri: "M-am bucurat când mi-au spus: "Să intrăm în Casa Domnului!". Picioarele noastre vor sta în porțile tale, Ierusalime!". Psalmul 122:1, 2. În aceste caravane care mărșăluiau spre orașul sfânt, nici una nu a plecat cu mâinile goale. Fructe din producția lor de pe câmp și din grădină și jertfe de tot felul erau purtate de închinători. Cele mai frumoase și mai alese lucruri erau luate pentru a fi prezentate ca dar lui Iehova în sanctuar. Devotamentul față de Dumnezeu era la ordinea zilei pentru toți cei care vizitau sanctuarul. Așa ar trebui să fie și în cazul nostru. Când acești pelerini au ajuns pe dealurile din jur, la vederea orașului sfânt, au privit cu respect reverențios la masa vie de oameni care, ca și ei, se îndreptau în serpentine spre templu. Când au văzut fumul tămâiei urcând și au auzit trâmbițele leviților anunțând răsăritul zilei, oamenii au prins inspirația momentului și au izbucnit în cântece sacre. 'Mare este Domnul și foarte lăudat în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele sfințeniei Sale. Frumos ca situație, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului, în părțile de la nord'. Psalmul 48:1. 'Pacea să fie în zidurile tale și prosperitatea în palatele tale'. Psalmul 122:7. 'Deschide-mi porțile dreptății: Voi intra în ele și voi lăuda pe Domnul'. Psalmul 118:19. 'Îmi voi plăti acum jurămintele Domnului, în prezența întregului popor al Lui, în curțile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime'. Psalmul 116:18, 19. 'Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru, voi căuta binele tău'. Psalmul 122:9." 4LtMs, Ms 23, 1886, par. 20

Marți, 12 Martie

Sionul – casa tuturor popoarelor


Citește Psalmii 87:1-7. Ce face din Sion un loc atât de apreciat? Care sunt lucrurile despre care se vorbește în Sion?

Îndată ce a fost așezat pe tronul lui Israel, David a început să caute un loc mai potrivit pentru capitala regatului său. La treizeci de kilometri depărtare de Hebron, a fost ales un loc pentru a se așeza acolo viitoarea capitală a împărăției. Înainte ca Iosua să treacă cu oștile lui Israel peste Iordan, acest loc fusese numit Salem. În apropiere de locul acesta, Avraam își dovedise credincioșia față de Dumnezeu. Cu opt sute de ani înainte de încoronarea lui David, aici fusese locuința lui Melhisedec, preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. Avea o poziție centrală și era așezat la altitudine mai înaltă, fiind protejat de un lanț muntos de jur împrejur. Fiind la granița dintre Beniamin și Iuda, era în imediata apropiere de Efraim și se putea ajunge ușor aici și din celelalte seminții. PP 703.1

Pentru ca să fie stăpâni pe localitatea aceasta, a trebuit ca evreii să îndepărteze o rămășiță a canaaniților, care dețineau o poziție fortificată pe munții Sion și Moria. Cetățuia aceasta se numea Iebus, iar locuitorii erau cunoscuți ca iebusiți. Timp de sute de ani, Iebusul fusese socotit imposibil de cucerit; dar a fost asediat și cucerit de evrei sub comanda lui Ioab care, ca răsplată a vitejiei sale, a fost făcut căpetenia oștirii lui Israel. Iebusul a devenit acum capitală națională, iar numele lui păgân a fost schimbat în Ierusalim. PP 703.2

Poporul lui Dumnezeu este numit "lumina lumii, cetatea așezată pe un deal care nu poate fi ascunsă". [Matei 5:14.] 'Lucruri glorioase se spun despre tine, cetate a lui Dumnezeu.' 'Dumnezeu este în mijlocul ei; ea nu se va clătina.' [Psalmul 87:3; 46:5.] Soarele dreptății a răsărit peste biserică și este de datoria bisericii să strălucească. Cei care sunt legați de Hristos vor crește în har și în cunoașterea lui Isus Hristos, până la statura deplină de bărbați și femei. Este privilegiul fiecărui suflet să facă progrese. Nimeni nu trebuie să fie un leneș în vie. 7LtMs, Ms 13, 1892, par. 8

"Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor şi toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului. El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare, aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare: niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul." – Isaia 2:2-4

Miercuri, 13 Martie

Siguranța și pacea Sionului


Citește Psalmii 46:1-11. Cum este descrisă lumea aici în mod poetic? Care este răspunsul lui Dumnezeu la violența și distrugerea din lume?

Dacă provine din alte surse, și nu din Izvorul Divin, fericirea va fi la fel de schimbătoare, după cum sunt circumstanțele, dar pacea lui Hristos este constantă. Ea nu depinde de nici o circumstanță a vieții, nu depinde de cantitatea bunurilor lumești sau de numărul prietenilor de pe pământ. Domnul Hristos este izvorul de apă vie, iar fericirea și pacea care vin de la El nu vor seca niciodată, pentru că El este izvorul vieții. Cei care se încred în El pot să spună: “Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor Celui Preaînalt”. (Psalmii 46, 1-4.) CF 88.2

"De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre şi muntele Templului, o înălţime acoperită de păduri." – Mica 3:12

"În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor şi popoarele vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce cu grămada la el şi vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui şi să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieşi Legea şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug şi din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa să facă război, ci fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său, noi vom umbla în Numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna şi în veci de veci!" – Mica 4:5

Mai întâi împărăția lui Iuda urma să fie dizolvată - Sion arat ca un ogor și Ierusalimul prefăcut în morman de pietre.

Apoi, în ultimele zile, ea trebuie să fie reînființată și înălțată deasupra împărățiilor neamurilor.

În al treilea rând, atunci când este astfel „stabilită”, multe națiuni vor intra în ea și chiar se vor invita reciproc să meargă acolo pentru a fi învățați calea Domnului și a merge pe cărările Lui. Aceasta se va întâmpla pentru că „din Sion va ieși legea și din Ierusalim Cuvântul Domnului”.

În al patrulea rând, Domnul trebuie să judece din Sion, iar de acolo trebuie să mustre națiuni puternice, îndepărtate. Cei care acceptă mustrarea Lui sunt cei care din săbiile lor fac pluguri și din sulițele lor cosoare. Națiunile care se alătură Împărăției Domnului nu vor mai ridica niciodată sabia împotriva unei alte națiuni și nici nu vor mai învăța războiul. Nu vor mai avea nevoie de armament, căci vor fi protejați de un „zid de foc”. Zah. 2: 5. Fiecare om va sta sub propriul său smochin și nimeni nu-i va mai face să se teamă, „căci Domnul oștirilor a vorbit”.

În al cincilea rând, toți cei care nu merg la Ierusalim și care nu-și lase armele, vor umbla în numele propriului lor dumnezeu fals. Dar toți cei care se alătură Împărăției lui Iuda vor umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru în vecii vecilor.

Joi, 14 Martie

De neclintit ca muntele Sion


Citește Psalmii 125:1,2. Cum sunt descriși cei care se încred în Dumnezeu? Cum sunt ispitiți cei neprihăniți? Ce lecție putem extrage de aici?

Cei ce se încred în Domnul vor fi ca muntele Sionului, care nu poate fi mutat, ci rămâne pentru totdeauna. Cum sunt munții în jurul Ierusalimului, așa este Domnul în jurul poporului Său, de acum înainte și pentru totdeauna. Psalmul 125:1, 2. LHU 228.1

Crucea, acest instrument de rușine și tortură, a fost cea care a adus lumii speranța și mântuirea. Ucenicii nu erau decât niște oameni umili, fără avere și fără altă armă decât cuvântul lui Dumnezeu; totuși, în puterea lui Hristos, ei au plecat să spună minunata poveste a ieslei și a crucii și să triumfe asupra oricărei împotriviri. Fără onoare sau recunoaștere pământească, ei au fost eroi ai credinței. De pe buzele lor au ieșit cuvinte de o elocvență divină care au zguduit lumea. LHU 228.2

Beneficiul pe care ni-l aduce adevărul nu depinde atât de mult de cunoștințele pe care le dobândim prin studiu, cât de puritatea scopului nostru și de seriozitatea credinței noastre. Simpla citire a instrucțiunilor date în Cuvântul lui Dumnezeu nu este suficientă. Trebuie să citim cu meditație și rugăciune, plini de o dorință sinceră de a fi ajutați și binecuvântați. Iar adevărul pe care îl învățăm trebuie să fie aplicat în experiența zilnică. Cei care își dau seama cu adevărat de subtilitatea uneltirilor lui Satana pentru aceste zile din urmă vor umbla cu frică și cutremur, cu mare umilință, căutând la fiecare pas îndrumarea divină. Îngerii lui Dumnezeu îi vor instrui. Duhul Sfânt deschide celor umili și cu inima smerită comorile bogate ale adevărului. Pentru Iuda și Ierusalim s-a deschis un izvor în care ne putem spăla și fi curați. Cel care își va purifica sufletul ascultând de adevăr va vedea și va aprecia dragostea și mila cu care Dumnezeu a presărat calea copiilor săi. El își va da seama că drumurile gândite de oameni duc la ruină veșnică. 16LtMs, Lt 69, 1901, par. 15

Vineri, 15 Martie

Studiu Suplimentar

"O, ce păcat că Satana are atâtea ajutoare în cei care ar trebui să acționeze ca o mână de ajutor a lui Hristos pentru a-i încuraja pe tineri să atingă un nivel înalt. Cei care ar trebui să fie o putere în aducerea sufletelor la adevăr îi permit lui Satana să se folosească de ei pentru a strica experiența religioasă a celor cu care se asociază. Inimile lor sunt pătate, corupte și spurcate. Adulteri în inimă, ei îi duc în rătăcire pe cei care nu au nicio bănuială că astfel Satana lucrează pentru a-i distruge." 16LtMs, Lt 69, 1901, par. 13

"'Toate căile unui om sunt curate în ochii lui; dar Domnul cântărește spiritele. Încredințează Domnului faptele tale și gândurile tale vor fi întărite. ... Oricine este mândru în inimă este o urâciune pentru Domnul; chiar dacă se unește mâna cu mâna, nu va rămâne nepedepsit. Prin milă și adevăr se curăță nelegiuirea, și prin frica Domnului oamenii se depărtează de nelegiuire. Când căile unui om plac Domnului, El face ca până și vrăjmașii lui să fie în pace cu el'. [Proverbe 16:2, 3, 5-7.] 'Fă bine, Doamne, celor ce sunt buni și celor cu inima dreaptă. Cât despre cei ce se abat spre căile lor strâmbe, Domnul îi va scoate afară împreună cu lucrătorii nelegiuirii; dar pacea va fi peste Israel.'"". [Psalmul 125:4, 5.] 16LtMs, Lt 69, 1901, par. 14