Vágyódás Isten Után A Sionon

11. Lecke, 1. Negyedév 2024. Március 9-15., 1. Negyedév.

img rest_in_christ
Ossza meg ezt a leckét
Download Pdf

Szombat Délután, Március 9.

Emlékszöveg:

"Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.” Zsoltárok 84:2.


"Szükség van az imádságra, - a legkomolyabb, buzgó, gyötrelmes imádságra, - olyan imádságra, amilyet Dávid mondott, amikor így kiáltott fel: "Ahogy a szarvas a vízpatak után liheg, úgy liheg lelkem utánad, Istenem." "Vágytam a te parancsolataid után." "Vágytam a te üdvösséged után". "Lelkem vágyakozik, sőt, el is ájul az Úr udvarai után; szívem és testem az élő Isten után kiált." "Lelkem megtörik a vágyakozástól, amelyet a te ítéleteid után érez". [Zsoltárok 42:1; 119:40, 174; 84:2; 119:20.] Ez a birkózó imádság lelke, amilyen a királyi zsoltárosé volt. Dániel így imádkozott Istenhez, nem magasztalva magát, és nem követelve semmiféle jóságot: "Uram, hallgass meg, Uram, bocsáss meg, Uram, hallgass meg és cselekedj, ne halogasd, a te érdekedben, én Istenem!". [Dániel 9:19.] Ezt nevezi Jakab a hatékony, buzgó imádságnak. Krisztusról azt mondják: "És kínlódva még buzgóbban imádkozott". [Lukács 22:44.] Milyen ellentétben állnak ezzel a mennyei felség általi közbenjárással azok a gyenge, szívtelen imák, amelyeket Istenhez intéznek. Sokan megelégszenek a szájhősködéssel, és csak kevesekben van őszinte, komoly, szeretetteljes vágyakozás Isten után". GW92 35.3

Vasárnap, Március 10.

Jobb Egy Nap A Te Udvaraidban Mint Másutt Ezer


Olvassuk el a Zsoltárok 84:1-12-t. Miért vágyik a zsoltáros arra, hogy a szentélyben lakjon? Kinek lehet még áldott a szentély?

"Ó, miért nem kel fel Krisztus egyháza, és miért nem öltözteti fel szép ruháit? Miért nem ragyog? Az ilyen gyenge kereszténység nagy oka az, hogy azok, akik azt állítják, hogy hisznek az igazságban, olyan kevéssé ismerik Krisztust, és olyan alacsonyra becsülik azt, hogy Ő milyen lesz számukra, és hogy ők milyenek lehetnek számára. A legsúlyosabb, legsúlyosabb igazságok vannak a kezünkben, amelyeket valaha is halandókra bíztak. Ha szavaink, gondolataink, cselekedeteink tisztábbak és emelkedettebbek lennének, jobban összhangban lennének azzal a szent hittel, amelyet vallunk, akkor sokkal más megvilágításban látnánk felelősségünket. Milyen ünnepélyesnek, milyen szentnek tűnnének! Mélyebben átéreznénk kötelességeinket, és állandó célunkká tennénk, hogy Isten félelmében tökéletesítsük a szentséget. A földi, időleges dolgok alárendelődnének a mennyei és örökkévaló dolgoknak." PrT 1894. augusztus 16., par. 1

"Amikor nyomorúságban vagyunk, szükségünk van Krisztus kegyelmére, hogy megtartson bennünket. Lehet nyugodt és édes bizalmad Istenben. Isten Igéje az élet kenyere. Táplálkozhatsz gazdag ígéreteiből. Különösen azért imádkoztam értetek ma reggel, hogy lelketek friss keresztséget nyerjen a Szentlélekből; hogy Krisztussal együtt ülhessetek a mennyekben, minden gondotokat Őrá vetve, aki gondoskodik rólatok; hogy a Sátán kísértéseivel ne szakítson el titeket Krisztus Jézusnak, a ti Uratoknak szeretetétől. 18LtMs, 93. Lt, 1903, 93. bek. 7

"Isten idősebb gyermekei közé tartozol. A ti gyermekeitek az Ő kis gyermekei. Férjed a ház papja. Lelkedet az ő mélységes szeretetére támaszthatod. Ha külön vagytok, írhattok egymásnak. Amikor írsz neki, mondd, hogy mindkettőtökért imádkozom. Azt a vigasztaló biztosítékot kaptam érte, hogy az Úr lesz a Segítője, és az Ő erejével megtartja őt. 'Boldog az az ember, akinek ereje benned van, akinek szívében vannak az útjai. 'Mert az Úr Isten nap és pajzs; az Úr kegyelmet és dicsőséget ad; semmi jót nem tart vissza azoktól, akik egyenesen járnak. Seregek Ura, áldott az az ember, aki benned bízik'. [Zsoltárok 84:5, 11, 12.] Krisztus igazsága fog előtte járni, és felülről fogja vezetni." 18LtMs, Lt 93, 1903, bek. 8

Hétfő, Március 11.

Jeruzsálem Békéjéért Imádkozni


Olvassátok el a 122. zsoltár 1-9-et. Milyen érzésekkel érkeznek az imádkozók Jeruzsálembe? Mit remélnek, mit találnak Jeruzsálemben? Mi Isten népének legfőbb imája?

"Mirjám, Mózes nővére, aki egykoron harangjátékkal vezette Izrael asszonyait, mondván: "Énekeljetek az Úrnak, mert dicsőségesen győzedelmeskedett!" [2Mózes 15:21], Izrael fiai tizenöt évszázadon át énekbe szőtték csodálatos élményeiket. Ugyanazzal a tisztelettel és áhítattal énekelték a nagy héber zsoltárokat, amely a szent dallam szerzőjét is megihlette. Magasztalták Istent; élményeiket a történelembe vitték, és felmagasztalták Isten csodálatos tetteit. Az angyalok atyákhoz tett látogatásai és a prófétáknak adott kinyilatkoztatásai mind belevegyültek énekeikbe, és Jehova fenségét, hatalmát és csodálatos műveit ünnepelték. A jelzőtrombita hangjára és a cintányérok zenéjére ezernyi hangon szólaltak meg a dicséret és a hálaadás hangjai: "Örültem, amikor azt mondták nekem: Menjünk be az Úr házába. Lábaink megállnak kapuidban, Jeruzsálem'. Zsoltárok 122:1, 2. E karavánok közül, amelyek a szent városba vonultak, egy sem ment üres kézzel. A mezőn és a kertben megtermelt terményeik gyümölcsét és mindenféle áldozatot vittek az imádók. Mindenből a legszebbet és legkitűnőbbet vitték, hogy ajándékként bemutassák Jehovának a szentélyben. Isten iránti odaadás volt a rendje mindazoknak, akik a szentélyt látogatták. Ennek kell így lennie velünk is. Amikor ezek a zarándokok a környező dombokon a szent város látóterébe értek, áhítatos áhítattal néztek le az élő embertömegre, akik hozzájuk hasonlóan a templom felé kanyarogtak. Ahogy látták a füstölőfüstöt felszállni, és hallották a leviták harsonáit, amelyek a napfelkeltét hirdették, az emberek megérezték az óra ihletét, és szent énekekben törtek ki. 'Nagy az Úr, és nagyon dicsérendő a mi Istenünk városában, az Ő szentségének hegyén. Szép helyzetű, az egész föld öröme a Sion hegye, az északi oldalon'. Zsoltárok 48:1. 'Béke legyen a te falaidban, és jólét a te palotáidban. Zsoltárok 122:7. 'Nyisd meg nekem az igazság kapuit: Bemegyek beléjük, és dicsőítem az Urat'. Zsoltárok 118:19. 'Most megfizetem fogadalmaimat az Úrnak egész népe jelenlétében, az Úr házának udvarán, közepedben, Jeruzsálem.' Zsoltár 116:18, 19. 'Az Úrnak, a mi Istenünknek háza miatt keresem a te javadat'. Zsoltárok 122:9." 4LtMs, Ms 23, 1886, par. 2

Kedd, Március 12.

Sion, Minden Nép Otthona


Olvassuk el a Zsoltárok 87:1-7-et. Mi teszi Siont ilyen fontos hellyé? Mik azok a dicsőséges dolgok, amelyekről Sionról beszélnek?

Amint Dávid elfoglalta Izrael trónját, megfelelő helyet kezdett keresni a birodalom fővárosa számára, melyet Hebrontól húsz mérföldre választott ki. Mielőtt Józsué Izrael seregeit átvezette volna a Jordánon, ezt a helyet Sálemnek nevezték. Nem messze innen bizonyította be Ábrahám az Isten iránti hűségét. Dávid megkoronázása előtt nyolcszáz évvel ez a hely Melkisédeknek, a magasságos Isten papjának volt otthona. Ez a város az ország központjában, a környező dombok védelmében, magaslaton feküdt. Mivel Benjámin és Júda között húzódó határon terült el, közel volt Efraimhoz és innen könnyen elérhető volt a többi törzs is. {PP 703.1}

E hely megszerzéséhez a hébereknek el kellett űzniük a kanaániták maradékát, akiknek megerősített állásaik voltak a Sion és Mórija hegyén. Ezt az erődítményt Jebuz-nak hívták és lakóit jebuzeusok-ként ismerték. Évszázadokon át bevehetetlennek tartották Jebuzt. A héberek Joáb parancsnoksága alatt megostromolták és elfoglalták. Joábot bátorsága jutalmául Izrael hadseregei főparancsnokává tették meg. Jebuz az ország fővárosa lett és pogány nevét Jeruzsálemre változtatták. {PP 703.2}

Isten népét "a világ világosságának, a hegyre állított városnak, amelyet nem lehet elrejteni" nevezik. [Máté 5:14.] "Dicsőséges dolgok szólnak rólad, Isten városa." "Isten van a közepén, nem mozdul meg. [Zsoltárok 87:3; 46:5.] Az Igazság Napja felkelt az egyházra, és az egyház kötelessége, hogy ragyogjon. Akik Krisztushoz kapcsolódnak, növekedni fognak a kegyelemben és Jézus Krisztus megismerésében, a teljes férfiúi és női nagyságig. Minden lélek kiváltsága a fejlődés. Senki sem lehet tétlen a szőlőskertben. 7LtMs, Ms 13, 1892, 13. par. 8

"Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.” Ézsaiás 2:2-4

Szerda, Március 13.

Sion Biztonsága És Békessége


Olvassuk el a Zsoltárok 46:1-11-et. Hogyan ábrázolják itt költőien a világot? Mi Isten válasza a világban tapasztalható erőszakra és pusztításra?

"Ha a boldogságot külső forrásokból merítjük, és nem az isteni forrásból, akkor az olyan változékony lesz, amilyenné a változó körülmények teszik; Krisztus békéje azonban állandó és örökkévaló békesség. Nem függ az élet semmilyen körülményétől, a világi javak mennyiségétől vagy a földi barátok számától. Krisztus az élő vizek forrása, és a belőle merített boldogság és béke soha nem fog elapadni, mert Ő az élet forrása. Akik Őbenne bíznak, elmondhatják: "Isten a mi menedékünk és erőnk, igen jelenvaló segítség a bajban. Ezért nem fogunk félni, még ha a föld eltűnik is, és ha a hegyek a tenger közepébe vesznek is, még ha a vizek zúgnak és háborganak is, még ha a hegyek meg is remegnek a hullámzástól..... Van egy folyó, amelynek patakjai megörvendeztetik Isten városát, a Magasságos sátorának szent helyét" (Zsoltárok 46:1-4). FW 88.2

"Azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegygyé.” Mikeás 3:12

"És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá. Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott. Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.” Mikeás 4:1-5

Először Júda királyságát kellett feloszlatni - Siont felszántani, mint egy mezőt, Jeruzsálemet pedig halomra dönteni.

Aztán az utolsó napokban újra feláll, és a pogányok királyságai fölé emelkedik.

Harmadszor, amikor így "meg lesz alapítva", sok nemzetnek kell bemennie oda, sőt egymást is meghívják, hogy menjenek oda, hogy megtanulják az Úr útját, és az Ő ösvényein járjanak. Ennek azért kell így lennie, mert "a Sionról kell kiindulnia a törvénynek, és Jeruzsálemből az Úr igéjének".

Negyedszer, az Úrnak a Sionról kell ítélkeznie, és onnan kell megdorgálnia az erős nemzeteket távolról. Akik elfogadják az Ő dorgálását, azoknak kardjaikat ekeollóvá kell verniük, és dárdáikat metszőhorgokká. Azok a nemzetek, amelyek csatlakoznak az Úr Királyságához, soha többé nem emelnek kardot egy nemzet ellen, és nem tanulnak többé háborút. Többé nem lesz szükségük fegyverkezésre, mert "tűzfal" fogja őket védeni. Zak 2:5. Mindenki a saját fügefája alatt fog ülni, és senki sem ijeszti meg, "mert a Seregek Ura szólt".

Ötödször, mindenki azok közül, akik nem mennek Jeruzsálembe, és nem fegyvereznek le, a saját hamis istenének nevében fog járni. De mindazok, akik Júda királyságához csatlakoznak, az Úr, a mi Istenünk nevében fognak járni örökkön-örökké. 

Csütörtök, Március 14.

Megingathatatlan, Mint Sion Hegye


Olvassuk el a Zsoltárok 125:1-5-öt. Hogyan ábrázolják itt azokat, akik bíznak Istenben? Hogyan kerülnek kísértésbe az igazak? Mi a tanulság számunkra?

Akik az Úrban bíznak, olyanok lesznek, mint a Sion hegye, amely nem mozdulhat el, hanem megmarad örökké. Amint a hegyek Jeruzsálem körül vannak, úgy van az Úr mostantól fogva, örökké az ő népe körül. Zsoltárok 125:1, 2. LHU 228.1

A kereszt, a szégyen és kínzás eszköze volt az, amely reményt és üdvösséget hozott a világnak. A tanítványok csak alázatos emberek voltak, vagyon nélkül, és nem volt más fegyverük, mint Isten szava; mégis Krisztus erejében indultak el, hogy elmondják a jászol és a kereszt csodálatos történetét, és győzedelmeskedjenek minden ellenállás felett. Földi dicsőség és elismerés nélkül a hit hősei voltak. Ajkukról olyan isteni ékesszólás szavai hangzottak el, amelyek megrázták a világot. LHU 228.2

Az igazság haszna számunkra nem annyira a tanulmányozással szerzett ismeretektől, mint inkább a szándékunk tisztaságától és a hitünk komolyságától függ. Pusztán olvasni az Isten Igéjében adott útmutatást nem elég. Elmélkedéssel és imádsággal kell olvasnunk, eltelve azzal az őszinte vágyakozással, hogy segítséget és áldást nyerjünk. A megtanult igazságot pedig alkalmazni kell a mindennapi tapasztalatban. Azok, akik valóban felismerik Sátán fondorlatainak finomságát ezekben az utolsó napokban, félelemmel és remegéssel, nagy alázattal fognak járni, minden lépésüknél az isteni útmutatást keresve. Isten angyalai fogják őket oktatni. A Szentlélek megnyitja az alázatos és megtört szívűek előtt az igazság gazdag kincseit. Júda és Jeruzsálem számára megnyílt egy forrás, amelyben megmosakodhatunk és megtisztulhatunk. Aki az igazságnak engedelmeskedve megtisztítja lelkét, látni és értékelni fogja azt a szeretetet és irgalmat, amellyel Isten gyermekeinek útját beszórta. Rá fog jönni, hogy az emberek által kitalált utak örök romlásba vezetnek. 16LtMs, 69. Lt, 1901, 69. bek. 15

Péntek, Március 15.

További Tanulmányozásra

"Ó, milyen kár, hogy a sátánnak oly sok segítője van azokban, akiknek Krisztus segítő kezeként kellene fellépniük, hogy az ifjúságot magas színvonal elérésére ösztönözzék. Azok, akiknek hatalomnak kellene lenniük abban, hogy a lelkeket az igazságra vezessék, hagyják, hogy a Sátán felhasználja őket arra, hogy elrontják azoknak a vallási élményét, akikkel kapcsolatban vannak. A szívük beszennyeződött, megromlott és bemocskolódott. Szívükben házasságtörők, tévútra vezetik azokat, akik nem is sejtik, hogy így a Sátán azon munkálkodik, hogy elpusztítsa őket". 16LtMs, 69. Lt, 1901, 69. bek. 13

"Az embernek minden útja tiszta a saját szemében, de az Úr mérlegeli a lelkeket. Tetteidet bízd az Úrra, és gondolataid megalapozódnak. ... Mindenki, aki büszke szívű, utálatos az Úr előtt; ha kéz a kézben össze is fog, nem marad büntetlenül. Irgalom és igazság által tisztul meg a gonoszság, és az Úr félelme által térnek el az emberek a gonoszságtól. Ha az ember útjai tetszenek az Úrnak, még az ellenségeit is békességre bírja vele'. [Példabeszédek 16:2, 3, 5-7.] "Tégy jót, Uram, a jókkal és a szívükben igazakkal. Ami pedig azokat illeti, akik görbe útjaikra térnek, azokat az Úr a gonoszság munkásaival együtt vezeti ki, de Izraelnek békessége lesz."" [Zsoltárok 125:4, 5.] 16LtMs, Lt 69, 1901, par. 14